Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
 • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

T-Mobile
Netherlands B.V.

Walter Goldenits
Director of Technology
Deutsche Telekom GmbH

Onze nationale CR-strategie is volledig in overeenstemming met de CR-strategie van de Groep. Bij het opstellen van onze nieuwe CR-strategie voor Nederland in 2019 hebben we ons strikt gehouden aan de belangrijkste richtlijnen van de ondernemingsstrategie, haar langetermijndoelstellingen en de plannen voor de implementatie van de door de Verenigde Naties vastgelegde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals img, SDG).

Klimaatvriendelijke samenleving
De "we care for our planet"-strategie heeft ons ook nuttige richtsnoeren aangereikt voor de verdere ontwikkeling van ons duurzaamheidsplan. Door de (relevante) aspecten van de bedrijfseigen CR-strategie en de doelstellingen inzake klimaatbescherming over te hevelen naar onze nationale strategie, dragen wij rechtstreeks bij tot de uitvoering van de ondernemingsdoelstellingen. Concreet voeren wij de volgende werkstromen van de "we care for our planet"-strategie uit:

 • Groen aanbod (in NL: duurzame shops en groen aanbod)
 • Duurzame productverpakking: Papierloos en -vermijdend werken (in NL: beheer van kantoorafval)
 • Circulaire netwerk- en IT-infrastructuur DT (in NL: circulaire leveringsketting, netefficiïentie)
 • Groene DT-gebouwen (in NL: groen facility management)
 • Groene DT-mobiliteit (in NL: duurzaam transportmanagement)

Bevordering van duurzaam leven in een digitale wereld
Wij bieden verschillende groene producten aan om onze klanten in staat te stellen bewust duurzame keuzes te maken. Het inleverprogramma voor mobiele telefoons en de Recycle Deal zijn bijzonder interessante voorbeelden. Aangezien wij ons netwerk uitsluitend voorzien van energie uit hernieuwbare bronnen, kunnen onze particuliere en zakelijke klanten ook emissievrij gebruik maken van onze aansluitingsdiensten.

Gelijke kansen voor deelneming aan de informatie- en kennismaatschappij
Een ander project met hoge prioriteit binnen onze CR-strategie is ons programma voor digitale inclusie. Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot de voordelen die onze gedigitaliseerde wereld te bieden heeft. De kloof tussen degenen die toegang hebben en degenen die dat niet hebben, leidt tot sociale uitsluiting. Wij zullen pas tevreden zijn als iedereen erbij hoort. Op die manier dragen wij bij tot de totstandbrenging van een gezonde, inclusieve digitale samenleving. Wij willen met behulp van digitalisering eenzaamheid en sociale uitsluiting bestrijden. Daarbij zetten wij ons vooral in voor de ouderen en jongeren. Naast projecten zoals Social SIM en workshops voor senioren, zijn we onlangs een partnerschap aangegaan met Join Us. Deze Nederlandse non-profitorganisatie biedt online workshops, trainingen en bijeenkomsten voor jongeren (tussen 15 en 25 jaar) die lijden aan eenzaamheid.

Myung van Leeuwen

 

In een oogopslag: De belangrijkste feiten

Markten, bedrijfssegmenten en marktaandelen    T-Mobile Netherlands is een van de grootste telecommunicatiebedrijven in Nederland en biedt haar particuliere en zakelijke klanten vaste en mobiele internet-, telefonie- en televisiediensten aan. In Nederland gebeurt dit via de merken Ben, Tele2 en T-Mobile.
Aantal klanten   B2B-klanten 4 410 251
B2C-klanten: 1 333 848
Aantal medewerkers   2 213
Deelname van Deutsche Telekom AG sinds   2002 100 procent
Gecertificeerd volgens   ISO 14001 img, ISO 45001 en ISO 27001
Meer informatie online   www.t-mobile.nl
Eigen CR-rapporten   www.t-mobile.nl/over-ons/duurzaamheid

Onderscheidingen en lidmaatschappen

T-Mobile Netherlands werkt met veel verschillende partners en organisaties samen:

 • Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE): De Netherlands Enterprise Agency ondersteunt ondernemers, non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen en -organisaties.
 • Stibat: Non-profitorganisatie die de circulaire economie promoot door batterijen en accu's te recycleren.
 • ICT Milieu: De Stichting ICT img Milieu organiseert in samenwerking met Wecycle de inzameling en verwerking van afgedankte ICT-apparaten.
 • Monet: Vereniging die de installatie van antennes in opdracht van de netwerkexploitanten met de autoriteiten coördineert.

Energie-efficiëntie, milieubeheer en CO2-emissies

Uitschakeling van het gehele netwerk van T-Mobile Netherlands

De uitschakeling van het Tele2-netwerk verminderde het verbruik van meer dan 60 GWh grijze energie (volgens de cijfers van 2019), +/- 36 ton CO2. Natuurlijk is het energieverbruik van T-Mobile Nederland licht gestegen, maar het gaat om energie uit 100 procent hernieuwbare bronnen.

Energie-aankoop: 100 procent groen
Alle energie die wordt aangekocht om ons netwerk en onze centrales, kantoren en winkels te bevoorraden, is afkomstig van honderd procent hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat alle energie die T-Mobile gebruikt, duurzaam wordt opgewekt uit Europese windmolenparken. Daarmee is T-Mobile een van de milieuvriendelijkste telecomaanbieders van Nederland.

Het totale jaarlijkse energieverbruik van T-Mobile bedraagt gemiddeld iets meer dan 183 270 MWh en ongeveer 237 431 m3 aardgas. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 66 000 huishoudens. Het grootste deel van de energie (85 procent) wordt door het mobiele telefoonnetwerk "SRAN' gebruikt. Hierdoor beschikt T-Mobile over het meest geavanceerde hightech 4G-netwerk met meer dan 20 basisstations en duizenden antennes. 

Energieverbruik in gebouwenen winkels
Het energieverbruik in onze kantoorgebouwen en winkels is teruggedrongen van 7 700 kWh in 2019 tot 5 740 kWh vorig jaar, een besparing van meer dan 25 procent. Helaas is deze daling van het energieverbruik te wijten aan COVID-19. De cijfers voor 2020 zijn dan ook niet representatief voor toekomstige jaren.

Zonnepanelen
T-Mobile Netherlands installeerde in 2012 meer dan 300 zonnepanelen op het dak van het kantoorgebouw en op een van de datacenters. De zonnepanelen produceren jaarlijks ongeveer 60 000 kWh energie.

Energie-efficiëntie 20182020
In een langetermijnovereenkomst voor de bevordering van de energie-efficiëntie (MYA3/MEE) en een andere energieovereenkomst hebben 1 000 bedrijven uit 37 sectoren zich ertoe verbonden hun energieverbruik en CO2-uitstoot tegen 2020 te verminderen.

Onze doelstellingen in dit verband worden uiteengezet in energie-efficiëntieplannen. T-Mobile ondertekende een overeenkomstig meerjarencontract (MYA3) voor de periode van 20172020. Het gaat daarbij om een contract tussen het Nederlandse ministerie van Economische Zaken (vertegenwoordigd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO) en T-Mobile Netherlands om de energie-efficiëntie in producten, diensten en processen te bevorderen en tegelijkertijd het verbruik van fossiele energie te verminderen. Het resultaat is een vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om producten of diensten te produceren.

Volgens overheidscijfers kunnen grote bedrijven, zoals T-Mobile hun energie-efficiëntie met gemiddeld 2 procent per jaar verbeteren. T-Mobile heeft in de afgelopen jaren al een vermindering van meer dan 25 procent bereikt door kostenbesparende maatregelen in te voeren en te implementeren.

We care for our planet

Recycle-beweging
Na de "plastic soep", zoals de grote hoeveelheden plastic die in onze oceanen drijven vaak worden genoemd, is elektronisch afval de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Dit zou wel eens heel snel tot een ernstige crisis kunnen leiden. T-Mobile Netherlands doet zijn best om dit probleem aan te pakken via zijn Recycle-beweging. Het gaat daarbij om een innovatief recyclingprogramma voor elektronisch afval dat de toepassing van de beginselen van de kringloopeconomie in de telecommunicatiesector moet aanmoedigen. Met de "Recycle Deal" als onderdeel van de Recycle-beweging biedt T-Mobile klanten niet alleen de nieuwste mobiele telefoon, maar ook de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de vermindering van elektronisch afval. Klanten kunnen hun telefoon na afloop van hun contract terugverkopen aan T-Mobile, waarna het toestel wordt gerecycled of voor hergebruik wordt aangeboden.

In het laatste decennium zijn wereldwijd meer dan zeven miljard smartphones geproduceerd. Wanneer klanten een nieuwe mobiele telefoon kopen, belanden oude toestellen maar al te vaak in de diepten van een lade of worden ze bij het restafval gegooid. Als telecommunicatiebedrijf moeten wij nu onze verantwoordelijkheid op ons nemen en actief bijdragen tot een duurzamer gebruik van waardevolle grondstoffen zoals goud, zilver en koper in oude mobiele telefoons. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit over de gehele levensduur van een hulpmiddel en verder tot het hergebruik van grondstoffen.

Dankzij de Recycle-beweging kunnen we de telecommunicatiesector in samenwerking met onze werknemers, klanten en partners steeds meer circulair maken en ons doel dichterbij brengen om mobiele telefoons volledig recycleerbaar te maken. Gehoopt wordt dat ook andere spelers in de sector zich bij dit initiatief zullen aansluiten. In het voorbije jaar werden 2 200 mobiele telefoons teruggegeven en gerecycled.

Closing the Loop
Het partnerschap tussen T-Mobile en de organisatie "Closing the Loop" bestaat nu al meer dan drie jaar. Twee derde van alle apparaten voor eindgebruik die worden hergebruikt, komt terecht in landen waar geen milieuvriendelijke recyclinginfrastructuur bestaat. Bovendien belanden veel smartphones vaak na twee of drie gebruikscycli in deze landen en worden ze aan het eind van hun nuttige levensduur op stortplaatsen gedumpt. Om ervoor te zorgen dat de eindapparatuur in deze landen ook veilig wordt gerecycled, werkt T-Mobile nauw samen met "Closing the Loop". Deze organisatie heeft een speciaal één-op-één-concept ontwikkeld waarbij voor elke mobiele telefoon die wordt gerecycled, een 'afgedankte telefoon' wordt gered van de e-waste hoop in een Afrikaans land. Samen met partners in Afrika en Azië zorgt ze ervoor dat de metaalwinning voor de productie van nieuwe mobiele telefoons wordt gecompenseerd door de inzameling en recycling van "afgedankte mobiele telefoons". T-Mobile doet er alles aan om ervoor te zorgen dat voor elk toestel dat aan T-Mobile wordt terugverkocht, een "afvaltoestel" wordt gerecycleerd. In het voorbije jaar werden 212 "afgedankte mobiele telefoons" gerecycled.

Tech for Humanity

Technologie speelt een zeer belangrijke rol in ons dagelijks leven en in de samenleving in het algemeen, zij is onze constante metgezel geworden. Het biedt iedereen enorme mogelijkheden voor meer veiligheid, rechtvaardigheid en levenskwaliteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door bij de verdere ontwikkeling van technologische innovaties steeds de mens centraal te stellen. Technologische vooruitgang kan bijdragen tot het welzijn van de samenleving als katalysator voor sociale verandering. Denk maar aan alles wat 5G ons te bieden heeft.

Doel: Met het "Tech for Humanity"-programma gebruiken we onze technologische knowhow, onze connectiviteit en het leidende vaste en mobiele telefoonnetwerk van Nederland als innovatiemotor om sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan. Zo leggen we de basis voor de digitale transformatie van de samenleving.

Wij richten ons vooral op de domeinen E-Health img, onderwijs en Smart City. Daarvoor gingen we in het voorbije jaar aan de slag met drie projecten:

VRiendje: Een joint venture met B2B-klanten (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen) om sociale uitsluiting te bestrijden met VR-oplossingen en 5G.

Personlost: Met behulp van 5G en de app Personlost om kinderen te vinden die verdwaald zijn op het strand. Dit ontlast reddingsdiensten, politie en strandclubs.

Project March: Door connectiviteit versterkt exoskelet stelt verlamde mensen in staat weer te lopen. 

Duurzame leveringsketting

In het voorbije jaar hebben wij onze distributie gecentraliseerd. T-Mobile NL had vroeger drie distributiecentra in verschillende regio's van Nederland. Wij waren reeds begonnen met de consolidatie van deze centra toen de fusie met Tele2 plaatsvond en wij hebben vervolgens nog twee distributiecentra aan ons netwerk toegevoegd. Hoewel dit extra uitdagingen met zich meebracht, met name op het gebied van de technische uitvoering, waren wij toch in staat onze klanten de best mogelijke service te bieden en het project op tijd af te ronden. Op 1 september 2020 hebben wij alle vijf locaties geconsolideerd in één centraal distributiecentrum, wat de efficiëntie sterk heeft verbeterd omdat wij onze logistiek nu centraal kunnen aansturen. Vroeger had elke vestiging zijn eigen bestand inclusief voorraden. Omdat we de voorraad nu centraal beheren, hebben we minder voorraad nodig, wat op zijn beurt overproductie en afschrijvingen vermindert. Aangezien het project nog maar net is voltooid, beschikken wij nog niet over cijfers over het overeenkomstige effect. Maar men kan ervan uitgaan dat de overschakeling van vijf distributiecentra naar slechts één de CO2-balans heeft verbeterd. Een vrachtwagen hoeft bijvoorbeeld niet meer twee keer per week te pendelen tussen Vianen en Schiphol, wat jaarlijks 100 ritten bespaart.

Duurzame verpakking

Om de verpakking van onze simkaarten duurzamer te maken, hebben we vanaf 2020 het volgende gecombineerd:

 • eco-SIM: bioplastic (pilootproject 2021)
 • Halve sim: twee sim's op één kaart (50 procent minder plastic)
 • eSIM: met als doel de volledige eliminering van verpakking en transport
 • Papier: 100 % FSC-gecertificeerd

Het utlieme doel is om naar 100 project eSIM te gaan.

Bedrijfskledij uit biokatoen

Het voorbije jaar leverde T-Mobile 1 100 polohemden uit 100 project biokatoen. Daarmee alleen bespaarden we 440 kg CO2 en 1,5 miljoen liter water. Vanaf nu wordt alle bedrijfskledij van T-Mobile Netherlands uit duurzame materialen gemaakt.

Sociaal rendement

Sociaal redementsprogramma: Onderwerpen als diversiteit en gelijkheid op de arbeidsmarkt spelen een centrale rol in het CR-beleid van T-Mobile Netherlands. T-Mobile en zijn klanten willen een "inclusieve samenleving" bevorderen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt herintegreren in de wereld van het werk, ongeacht de redenen voor hun moeilijke situatie. Misschien zijn het mensen die niet in staat zijn om te werken of oudere burgers die al jaren geen werk hebben kunnen vinden. Dit is waar ons sociaal rendementsconcept om de hoek komt kijken. Sociale rendementsovereenkomsten stellen de terugkeer naar het werk van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan verplicht bij aanbestedingen. Zo moeten de gevraagde diensten en/of de betrokken infrastructuur banen scheppen die openstaan voor de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. In het voorbije jaar konden we met dit programma drie personen in de arbeidsmarkt herintegreren.

Diversiteit, gelijkstelling en inclusie

Door een consequente steun van diversiteit, gelijkheid en inclusie (Diversity, Equality, Inclusion, DEI) ontketenen we het volledige potentieel van onze onderneming. Verschillende achtergronden en perspectieven versterken ons als bedrijf en als individuen. Op die manier verankeren wij ons in de samenleving en boren wij onze eigen creatieve en innovatieve energie aan. Wij zijn een onderneming waar het voor iedereen mogelijk is om trouw te zijn aan zichzelf en te profiteren van gelijke kansen. Wij zien dit niet alleen als onze plicht tegenover de maatschappij, maar ook als een noodzaak om relevant te blijven als onderneming en als leverancier die een gevarieerd klantenbestand bedient. De activiteiten in het kader van dit programma omvatten het volgende:

 • We organiseerden vier "kampvuren' met vertegenwoordigers van het management om meer te weten te komen over de verschillende aspecten en de successen en uitdagingen van DEI bij T-Mobile Netherlands.
 • De ondernemingsraad is goed geïnformeerd, steunt het DEI-programma en streeft ook naar meer diversiteit in zijn eigen orgaan.
 • Wij hebben een team van ambassadeurs en een taskforce voor Diversity, Equality and Inclusion opgericht om onze doelstellingen te bewaken en uit te voeren, onze managers op te leiden en als sparringpartner te fungeren bij de aanwerving.
 • Wij zijn begonnen met zowel onze eigen recruiters als de wervingsbureaus bewust te maken van inclusiviteit en diversiteit in het wervingsproces.
 • Onze profielbeeldwereld vertegenwoordigt een diverse en multiculturele samenleving. Alle werknemers, klanten en partners komen aan bod in onze communicatie.

Digitale inclusie

Onze samenleving digitaliseert in een steeds sneller tempo, en de gevolgen daarvan reiken veel verder dan de technologie zelf. Wij zullen in de toekomst anders samen leven en werken.

Verschillende factoren (leeftijd, sociale status, toegang, netwerk) zijn de oorzaak van de sociale, economische en financiële uitsluiting van kansarme groepen, waaronder ouderen, jongeren en kinderen. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben geen toegang tot of problemen met het gebruik van digitale apparaten.

Alle mensen verdienen toegang tot de voordelen die onze gedigitaliseerde wereld te bieden heeft. De kloof tussen degenen die toegang hebben en degenen die dat niet hebben, leidt tot sociale uitsluiting. Wij zullen pas tevreden zijn als iedereen erbij hoort. Op die manier dragen wij bij tot de totstandbrenging van een gezonde en inclusieve digitale samenleving.

Wij willen met behulp van digitalisering eenzaamheid en sociale uitsluiting bestrijden. Daarbij zetten wij ons vooral in voor de ouderen en jongeren. Tegen deze achtergrond lopen er momenteel verschillende projecten:

Social SIM: Toesteldonaties voor jongeren uit gemarginaliseerde groepen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met overheidsorganisaties.

Join Us: Partnerschap met een Nederlandse non-profitorganisatie die eenzame jongeren helpt door middel van advies en deelname aan onlinegroepen (acht procent van de Nederlandse jongeren lijdt aan chronische eenzaamheid). Een van de doelstellingen van het partnerschap is het taboe van eenzaamheid onder kinderen en jongeren in Nederland te doorbreken.

Smartphone-workshops voor senioren
WhatsApp, internetbankieren, videobellen en Instagram - voor velen van ons maken ze deel uit van het dagelijkse leven, maar volgens onderzoek zijn het vooral onze oudere medeburgers die steeds vaker met digitale technologie op voet van oorlog staan. Hierdoor ontstaat een digitale kloof die ouderen snel in de marge van de samenleving kan duwen. Om ervoor te zorgen dat senioren beter in de netwerkmaatschappij worden geïntegreerd en kunnen profiteren van alle mogelijkheden die mobiele communicatie biedt, draagt T-Mobile zijn deskundigheid en ervaring bij. Zo informeren, ondersteunen, trainen en motiveren we oudere gebruikers om het volledige potentieel van hun smartphone te benutten en maken we het voor hen gemakkelijker om de digitale wereld binnen te stappen. Een voorbeeld hiervan zijn de Facetime-workshops die in de zomer van 2019 van start zijn gegaan en ook in de toekomst zullen worden aangeboden.

T-Mobile Netherlands hulpteam voor klanten met betalingsachterstand
In de loop der jaren is het aantal klanten dat te laat is met het betalen van hun maandelijkse telefoonrekeningen aanzienlijk toegenomen. Om oplossingen te vinden voor deze verontrustende ontwikkeling, hebben wij een passend team van specialisten samengesteld. Het team heeft één doel, en dat is mensen helpen hun rekeningen te betalen, zodat hun verbinding met de onlinewereld niet verbroken wordt. We hebben het team volledige vrijheid van handelen gegeven voor deze taak. De maatregelen variëren van de uitsluiting van ongebruikte gebundelde producten met overeenkomstige contractaanpassingen tot het sluiten van op maat gemaakte betalingsovereenkomsten. Het doel van deze onconventionele aanpak is een persoonlijke band met de betrokken cliënten tot stand brengen en trachten hun precaire situatie te begrijpen. Het initiatief heeft bij veel klanten dankbaarheid en opluchting teweeggebracht. Een welkom neveneffect was de blijvende toegang tot de onlinewereld voor een bijzonder achtergestelde groep gebruikers.