Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
  • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

T-Systems
Slovakia s.r.o.

Walter Goldenits
Director of Technology
Deutsche Telekom GmbH

V minulom roku spoločnosť T-Systems Slovakia a od júla 2020 DT IT Solutions Slovakia definovala štyri základné piliere našej podnikovej zodpovednosti: Vzdelávanie, spoločenské inovácie, životné prostredie a dobrovoľnícka angažovanosť. V každej z týchto oblastí podporujeme mnohé iniciatívy našich zamestnancov/zamestnankýň. Niektorí naši zamestnanci tak prispievajú k zlepšeniu vzdelávania na Slovensku tým, že sa o svoje odborné znalosti delia s ostatnými. Ďalší dobrovoľníci pomáhajú ľuďom v núdzi, zlepšujú život v mestách alebo vyvíjajú digitálne riešenia v prospech celej spoločnosti.

 

Rýchly prehľad: Najdôležitejšie fakty

Trhy, obchodné segmenty a podiely na trhu   Automobilový priemysel, energetika, bankovníctvo, zdravotníctvo a iné odvetvia
Počet zákazníkov/zákazníčok   viac ako 700
Počet zamestnancov/zamestnankýň   FTE:801
Účasť spoločnosti Deutsche Telekom AG od roku   2006
Certifikovaná podľa   ISO 14001 a OHSAS 18001
Ďalšie informácie na internete   https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/en/social-responsibility

Ocenenia a členstvá

„Charta of Diversity“ (Charta diverzity SVK) – podpísaním tejto charty sa zaväzujeme podporovať kultúru rešpektu, dôvery a súcitu, ako aj ochoty vzdelávania a integrácie do našej spoločnosti.

Sme hrdým členom združenia „Business Leaders Forum“. BLF je neformálne združenie spoločností, ktoré zaujímajú priekopnícku úlohu v presadzovaní princípov CR na Slovensku. Ako členovi fóra je nám samozrejmé, že všetky rozhodnutia, ktoré v spoločnosti každý deň robíme, sú prijímané v duchu zodpovedného riadenia a v záujme všetkých zainteresovaných strán.

T-Systems Slovakia je dlhodobo na čele informačných technológií a inovácií na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci so vzdelávacími inštitúciami na miestnej a národnej úrovni môžu vývojári/vývojárky TSSK prispôsobiť nové technológie špecifické pre daný región aktuálnym potrebám a uviesť do života projekty, z ktorých budú mať prospech ľudia so zdravotným postihnutím. TSSK tak otvára významný potenciál rozvoja pre študentov a mladých podnikateľov v Košickom regióne. Úspešným príkladom tejto práce je aplikácia „Môj sprievodca v múzeu“, ktorá bola vyvinutá pre Východoslovenské múzeum a získala cenu „Via Bona“ v kategórii „Sociálna inovácia“. Toto ocenenie sa udeľuje spoločnostiam, ktorých obchodné aktivity sa vyznačujú zmyslom pre zodpovednosť a spravodlivosť. 

Minulý rok bol „Môj sprievodca v múzeu“ nominovaný ako jeden z TOP 3 IT produktov na cenu IT GALA.

Podpora rozvoja

Karpatská nadácia je naším dlhoročným partnerom a venuje sa regionálnemu rozvoju a tiež podpore kvality života v regióne. V tejto súvislosti spoločne sledujeme cieľ optimalizácie základného vzdelávania formou dvoch štipendijných programov: „Škola budúcnosti“ a „Učitelia/učiteľky budúcnosti“. V rámci tohto programu boli udelené štipendiá školám alebo jednotlivým pedagogickým pracovníkom, ktorí pomohli obohatiť vyučovanie prostredníctvom inovácií, tvorivosti a zážitkového učenia.  

V školskom roku 2019/2020 sme prostredníctvom štipendijného programu „Škola budúcnosti! financovali 11 projektov. Dôraz sa kládol na mediálnu zručnosť, kritické myslenie, inovatívne učenie, programátorské zručnosti, mediálnu produkciu a kompetentnú online komunikáciu. Financovali sme tiež deväť projektov v rámci štipendijného programu „Učitelia/učiteľky budúcnosti“. Tie boli zamerané na digitálnu zručnosť, rozvoj mäkkých zručností, toleranciu v oblasti rozmanitosti a technických zručností. 

Druhé kolo štipendijných programov sa začalo v októbri 2020.

Regionálna podpora vzdelávania

Vzdelávací systém na Slovensku trpí nedostatkom mladých učiteľov, takže mnohé miesta sa nedajú obsadiť, najmä v regiónoch s rómskou menšinou. T-Systems Slovakia si túto výzvu uvedomuje, a preto podporuje medzinárodný program „Teach for Slovakia“. 

Program Teach for Slovakia bol spustený v roku 2014 a odvtedy vyslal viac ako 90 pedagogických pracovníkov do škôl po celom Slovensku, aby pomohli zlepšiť školský systém. V rámci projektu sa absolventi/absolventky vysokých škôl hneď po ukončení štúdia, ako aj skúsení akademickí pracovníci zaväzujú učiť na školách minimálne dva roky. Pritom sa neustále zúčastňujú na aktivitách odborného rozvoja a rozvíjajú sa v angažovaných, tímovo orientovaných lídrov, ktorí poznajú realitu našich škôl a sú aktívni v rôznych oblastiach spoločnosti. Tento medzinárodný projekt od svojho vzniku využilo takmer 10 000 študentov/študentiek, pedagogických pracovníkov a ďalších ľudí v rôznych komunitách. Tento rok pomôže náš darcovský fond iniciovať a dúfajme, že aj pokračovať v nasledujúcich rokoch v dôležitých zmenách v našom regióne.

V septembri 2019 sme v spolupráci s Teach for Slovakia zorganizovali mimoškolský projekt DreamIT. V školskom roku 2019/2020 dvadsať dobrovoľníkov/dobrovoľníčok vyučovalo kurz Dream IT, ktorý zahŕňal témy ako základná finančná gramotnosť, digitálna bezpečnosť, životné prostredie, mediálna produkcia, tvorba webových stránok a ďalšie IT zručnosti pre každodenný život. 

V školskom roku 2020/2021 sme zverejnili metodický prístup pre kurz Dream IT online a integrovali sme ho do našej online IT výučby. 

Prenájom bicyklov od T-Systems Slovakia

Spoločnosť TS Slovakia ponúka svojim zamestnancom prenájom bicyklov, aby ich motivovala k zdravšiemu životnému štýlu a prispela k ochrane životného prostredia. Bicykle sa môžu používať na cestovanie na stretnutia mimo pracoviska alebo na víkendové rekreačné aktivity. V ponuke máme desať veľkých a desať malých bicyklov, tri e-biky a štyri kolobežky, čo naši zamestnanci s nadšením prijímajú.

Firemné dobrovoľníctvo a sociálna angažovanosť

Firemné dobrovoľníctvo
Zamestnanci našej spoločnosti sa v minulom roku venovali dobrovoľníctvu v rôznych oblastiach. V oblasti vzdelávania sa podelili o svoje odborné znalosti s deťmi a IT pedagogickými pracovníkmi na celom Slovensku. Taktiež slúžili ako mentori/mentorky pre študentov/študentky stredných škôl a pomáhali im dosahovať ich ciele. V oblasti spoločenských inovácií začali vyvíjať dobrovoľnícku aplikáciu pre kolegov/kolegyne a aplikáciu na ochranu zvierat s cieľom zlepšiť umiestňovanie domácich zvierat pre ľudí, ktorí si chcú prvýkrát zaobstarať domáce zviera. 

Dary
V roku 2020 sme 21 základným a stredným školám v Košickom kraji darovali 285 notebookov, 85 monitorov a tiež resuscitačné súpravy a stoly. Darované predmety sa už v spoločnosti nepoužívali a teraz ich využívajú ľudia, ktorí ich naozaj potrebujú. 

Kvôli COVID 19 sme sa zapojili do iniciatívy IT pomáha a podporili sme kliniku infekčných chorôb a cestovnej medicíny, ako aj OZ Nádej, organizáciu, ktorá sa stará o sociálne vylúčené osoby.

Sociálna angažovanosť
Naši zamestnanci/naše zamestnankyne zdieľajú našu vieru v dobrovoľníctvo a rozvíjajú vlastné charitatívne projekty na podporu ľudí v núdzi. „Deň koláčov pre dobrú vec“ a charitatívny beh podporili aj deti trpiace SMA1 a leukémiou.

Spoločnosť šetrná k životnému prostrediu

V rámci kampane „Mesiac bez plastov“ sme odstránili všetky plastové poháre z priestorov, kde sú k dispozícii dávkovače vody. To nám umožnilo realizovať náš cieľ nepoužívať plastové poháre vôbec. Začali sme tiež používať papier, zošity a perá z recyklovaných materiálov, aby sme podporili miestne iniciatívy na efektívnu recykláciu. 

#GivingTuesday

Naša účasť v tomto celosvetovom hnutí sa vyznačuje podporou neziskových organizácií, ktoré majú záujem o rôzne formy podpory. 

The Duke of Edinburgh‘s International Award

Spolupracujeme s týmto popredným svetovým programom na sebarozvoj mladých ľudí. Podporujeme víziu vojvodu z Edinburghu, pretože rovnako ako on veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a že dobré vzdelávacie príležitosti môžu pomôcť k podpore tohto potenciálu. V rámci partnerstva môžeme pomáhať štyrom mladým ľuďom vo veku od 14 do 24 rokov ako mentori/mentorky, ktorí v rámci programu zmysluplne trávia svoj voľný čas. Týmto spôsobom si osvojujú zručnosti, pomocou ktorých môžu iniciovať dôležité zmeny vo svojom vlastnom živote, ale aj vo svojom bezprostrednom okolí a vo svete ako takom.