Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
 • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

T-Mobile
Czech Republic,
a.s.

Jose Severino Perdomo Lorenzo
generální ředitel společnosti
T-Mobile Czech Republic

V centru zájmu společnosti T-Mobile Czech Republic je vyšší udržitelnost, která pomůže vytvořit lepší svět pro naše zaměstnance, zákazníky i obce. Snažíme se proto, aby se principy udržitelnosti a podnikatelské odpovědnosti (Corporate Responsibility, CR) staly nedílnou součástí všech našich procesů a celého našeho hodnotového řetězce.

Naším úkolem je sloužit svým zákazníkům, podporovat a rozvíjet své zaměstnance a všem zúčastněným stranám nabídnout určitou nadhodnotu. V této cestě jsme pokračovali i v minulém roce. Dodržovali jsme tak cíle stanovené OSN pro udržitelný rozvoj (Sustainable Development Goals img, SDG) a strategii CR společnosti Deutschen Telekom AG. Ta spočívá na třech pilířích: účasti na informační a znalostní společnosti, udržitelném životě v digitálním světě a společnosti ohleduplné vůči klimatu.

Vzhledem ke stále se zvyšující integraci telekomunikačních, informačních, mediálních a zábavních trhů vynakládáme veškeré úsilí na to, abychom vytvořili snáze pochopitelný a dosažitelný digitální svět pro všechny, a poskytli tak lidem možnost, jak si snáze, zajímavěji a úspěšněji uspořádat svůj život. Digitální transformace pro nás má nejvyšší prioritu. V rámci rozvoje technologií optických vláken vytváříme předpoklady pro síť budoucnosti a přebíráme vedoucí postavení při digitalizaci České republiky.

Jsme si vědomi toho, že naše společnost může být jen tak silná jako země a prostředí, ve kterém vykonáváme své činnosti. Z tohoto důvodu se zabýváme zásadními společenskými problémy a pomáháme společnosti jako celku, obecně prospěšným organizacím, středně velkým firmám i jednotlivým občanům svými finančními prostředky, službami a produkty a v nouzových situacích jim nabízíme své know how a svou podporu.

V loňském roce byl celý svět postižen pandemií COVID 19. Udržitelnost obchodních modelů a podniků tak byla vystavena těžké zkoušce. Jsem pyšný na to, jak naše společnost tuto výzvu dosud zvládá. Abychom mohli podpořit ekonomiku, museli jsme nejprve zajistit naši vlastní udržitelnost. Dosáhli jsme stabilních finančních výsledků a zaznamenali výrazný nárůst objemu přenesených dat, SMS a hlasových služeb. Současně jsme posílili českou společnost robustním balíkem opatření. Podpořili jsme sektor zdravotnictví a online vzdělávání, poskytli neomezený objem dat a podporovali podniky střední velikosti. Veškerá tato opatření jasně prokázala, jak důležitá je naše role ve společnosti.

Do budoucnosti bychom chtěli naše technologie zpřístupnit pro všechny tak, aby mohli lidé plně využít veškerý potenciál, který je s nimi spojený. Tím, že nabídneme progresivní technologie a odstraníme případná omezení a překážky, naplníme své společenské poslání. Prokážeme tak, že jsme schopni dostát odpovědnosti spojené s vůdčí rolí a poskytneme lidem šance na úspěch, jejichž prostřednictvím budou moci trvale zlepšit svůj život.

 

Stručně: Nejdůležitější fakta

Trhy, oblasti činnosti a tržní podíly

 

Společnost T-Mobile Czech Republic patří do koncernu Deutsche Telekom a má 6,2 milionu zákazníků. Společnost je integrovaný provozovatel: Vedle telekomunikačních konvergovaných služeb nabízí televizi a rozsáhlé informační a komunikační technologie. Vynikajících výsledků dosahujeme v oblasti vysokorychlostních sítí. Bylo to opakovaně prokázáno pomocí srovnávacích testů umlaut (dříve P3), ze kterých jsme vyšli vítězně. V loňském roce bylo zahájeno komerční využívání 5G sítě. Mimořádně důležitý je pro společnost T-Mobile Czech Republic odpovědný přístup k životnímu prostředí i společnosti jako celku. Firma používá čestné obchodní praktiky, účastní se vývoje přínosných aplikací a služeb, podporuje obecně prospěšná zařízení, malé podniky a soukromé zákazníky a je vždy připravena pomoci v případě nouzové situace. Zaměstnanci společnosti pracují jako dobrovolníci na mnoha místech České republiky.

Počet zákazníků

 

200 000

Počet zaměstnanců

 

300

Účast společnosti Deutschen Telekom AG od roku

 

1996

Certifikace dle

 

ISO 9001 – systém managementu kvality, ISO 14001 – systém environmentálního managementu, ISO 200001 – systém managementu služeb, ISO 22301 – systém řízení kontinuity podnikání, ISO 27001 – ISO 27001 – systém managementu bezpečnosti informací, ISO/IEC 27018 – ochrana informací v cloudových službách, ISO 50001 – systém managementu hospodaření s energií

Další informace na internetu

 

Další informace o společnosti najdete na  www.t-mobile.czwww.t-press.cz (Medienportal), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o CR aktivitách firmy) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile „Take-offs“ – program na podporu malých podniků).

Ocenění a členství

Členství

 • A-CSR (Asociace společenské odpovědnosti)
 • APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí)
 • ČAEK (Česká asociace elektronických komunikací)  
 • Aliance pro mladé 
 • Transparency International Club
 • ICTU (spolek firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací)
 • UPP ČR (Unie podnikových právníků. Člen European Company Lawyers‘ Association)
 • AmCham (Americká obchodní komora při Evropské unii)
 • ČNOPK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora)
 • AKI (Asociace kritické infrastruktury) 
 • SP ČR (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Ocenění

 • Česká cena PR, třetí místo v kategorii Technologie za projekt kompetentního vnímání médií „Pravda nebo lež?“  
 • ADC česká kreativní cena za rok 2020, ocenění čtenářů www.aktualne.cz pro nejlepší reklamní spot posledních deseti let – „Ranvej duel“ (Saatchi & Saatchi, 2017)
 • Czech Ads Leaderboard (YouTube), „Tanečnice“ (Saatchi & Saatchi) získala odměnu jako nejúspěšnější reklamní spot roku 2020
 • Mediář (český online marketingový magazín, hodnocení vánočního reklamního spotu odbornou komisí), ocenění „Nejlepší vánoční reklama“ za spot „Katastrofa“ (Saatchi & Saatchi)
 • TOP zaměstnavatel, první místo v kategorii telekomunikačních společnosti pro vysokoškoláky

T-Mobile stipendijní program „Pomáháme“: spojovat lidi

Společnost T-Mobile každoročně podporuje stipendijní program, který se zabývá aktuálními společenskými problémy.

V roce 2019 jsme podpořili třináct projektů, které se věnovaly kompetentnímu vnímání médií. V loňském roce jsme se zaměřili na osamocení a sociální izolaci, témata, která jsou v období pandemie koronaviru obzvláště aktuální.

Dobročinné organizace, komunitní centra a veřejné knihovny, neformální skupiny, školy, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory, dětské domovy, diagnostická centra a hospicové služby mohly požádat o stipendium.

Ze 125 podaných žádostí bylo vybráno 15 projektů, které získaly celkovou finanční pomoc ve výši 62 000 eur. Stipendijní program organizují čtyři zaměstnanci. Finanční dar obdrží do září 2021 tisíce lidí.

U těchto projektů se využívají moderní technologie, které umožní komunikaci lidem, kteří jsou z důvodu pandemie nebo i z jiných důvodů izolovaní a osamělí.

Zapojením osob, které se z různých důvodů cítí osamocené (nezadaní, samoživitelé, děti, senioři, lidé s postižením), by měly tyto projekty podpořit sociální soudržnost.

Vytváří také povědomí o problému osamocení a spojují seniory, nemocné nebo sociálně znevýhodněné osoby s jejich příbuznými. Společnost T-Mobile je vždy připravena rychle řešit aktuální společenské problémy. Společnost T-Mobile usiluje o vytvoření lepšího světa pro všechny, především však pro osoby a komunity v nouzi. Společnost T-Mobile využívá moderní technologie, pomáhá usnadnit komunikaci a soustředí se přitom zejména na lidi, kteří jsou izolováni.

Program „Take-offs“ podporuje startupy a odpovědná obchodní i technologická řešení

V roce 2020 proběhlo desáté kolo programu „Take-offs“, které tentokrát kvůli epidemii COVID 19 představovalo mimořádnou výzvu.

Program nabízí finanční podporu, dlouhodobé profesionální poradenství a know how pro startupy. Je přitom třeba poskytnout podporu budoucím firmám, které jsou konfrontovány se zvláštními výzvami, například lidem z regionů s vysokou nezaměstnaností, ženám na mateřské dovolené, seniorům, osobám se sníženou pracovní schopností nebo studentům bez pracovních zkušeností.

V minulém roce se program poprvé zaměřil na projekty na podporu odpovědných obchodních a technologických řešení. V důsledku pandemie program proběhl částečně online.

Z celkově 406 zaregistrovaných žadatelů bylo vybráno 34 regionálních vítězů. Předložené projekty vyhodnotila odborná porota a vítěz byl oznámen v rámci celorepublikového semináře. Součástí programu byly workshopy pro startupové firmy, marketing, finance a online marketing. Těchto workshopů se mohly registrované firmy zúčastnit online.

Odměnu pro celkového vítěze obdržel Ľubomír Kobéda a jeho obchod s těsty na pečení s kváskem jako dobře promyšlený obchodní model, který dokázal využít šance, jaké přináší krizová situace.

Tomáš Poláček získal cenu za nejlepší technologické řešení. Jeho kostky pro inteligentní ovládání domácnosti usnadňují život majitelům domů a dětem i dospělým s poruchami jemné motoriky.

Cenu za nejlepší udržitelný projekt a cenu publika získal Viktor Karlík a jeho slámové panely pro pasivní domy.

Všichni vítězové obdrželi podporu odborníků z oblasti marketingu, komunikace a financí a rovněž solidní finanční podporu ve výši 38 400 eur.

Tento startupový program se těšil velké pozornosti médií. Vítězové mohli své projekty představit v rozhlase i televizi, v tištěných i online médiích (220 kanálů, které sledovalo celkem 97 449 424 čtenářů/uživatelů). V rámci tohoto projektu již získaly podporu v celkové výši 212 125 eur stovky zakladatelů firem či inovativní a udržitelné obchodní koncepty. Projektu se účastnilo deset zaměstnanců, kteří přispěli k tomu, že je T-Mobile vnímán jako společensky odpovědná společnost podporující malé firmy, inovace a udržitelnost.

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/10th-year-of-t-mobile-takeoffs-of-the-year-newly-awards-best-technology-solutions-and-responsible-business.html

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/a-total-of-406-projects-are-competing-to-win-a-prize-worth-czk-1-million-in-the-tenth-edition-of-t-mobile-takeoffs-for-start-up-businesses.html

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/the-winner-of-the-jubilee-10th-year-of-t-mobile-take-offs-competiton-is-lubomir-kobeda-and-his-mixtures-for-home-made-sourdough-bread.html

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/unique-czech-idea-home-controlled-with-wooden-cubes.html

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/brush-up-on-your-math-skills-with-a-unique-czech-game-app-who-will-survive-superhero-mathman-or-a-math-monster.html 

Pomáhejme příběhům

Již od roku 2013 se v rámci iniciativy zaměstnanců společnosti T-Mobile Czech Republic koná dárcovská kampaň „Pomáhejme příběhům“ na pomoc lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Osmý ročník této kampaně proběhl v prosinci 2020. Všichni zaměstnanci mohli prostřednictvím speciální aplikace zveřejnit na intranetu krátký příběh o osobě, kterou si vybrali a která potřebuje pomoc. Mohlo se jednat o členy rodiny, kamarády, známé nebo zákazníky z obecně prospěšných organizací.

Zaměstnanci pak vybrali celkem 20 potřebných. Po zveřejnění příběhu museli zaměstnanci, kteří jej sepsali, nejprve sami darovat 38 eur, a pak mohli požádat kolegy, aby rovněž přispěli ke shromáždění celkové potřebné částky. Společnost T-Mobile se zavázala, že částku, která byla tímto způsobem shromážděna, zdvojnásobí. Celkem se zúčastnilo více než 400 zaměstnanců. Dary zaměstnanců a společnosti dohromady činily více než 38 530 eur a pomohly téměř stovce lidí v těžké životní situaci. Ve většině případů byla příčinou jejich potíží nemoc nebo úraz (20 sociálně znevýhodněných nebo postižených lidí a jejich rodin). Jako obvykle T-Mobile částku, kterou shromáždili zaměstnanci, zdvojnásobil.

Úkolem projektu bylo podpořit vnímání společnosti T-Mobile jako sociálně odpovědné firmy a odpovědného zaměstnavatele v rámci strategie značky tohoto zaměstnavatele.


Firemní dobrovolnictví a sociální angažovanost

Podpora firemního dobrovolnictví
Jako eticky odpovědně jednající společnost považujeme za důležitou podporu dobrovolných činností našich zaměstnanců. Vycházíme tak vstříc přání našich zaměstnanců angažovat se pro dobro ostatních ve svém okolí.

V rámci našeho dobrovolnického programu Den pro dobrý skutek mohou naši zaměstnanci strávit jeden pracovní den v roce prací pro některou obecně prospěšnou organizaci. V roce 2020 se tohoto programu zúčastnilo přibližně 300 dobrovolníků. Jejich angažovanost pomohla zhruba 30 dobročinným organizacím.

Pandemie COVID 19 měla bohužel negativní dopad i na tento program, takže bylo nutné odmítnout dobrovolnické aktivity pro téměř 100 zaměstnanců.
Podpora vnímání společnosti T-Mobile jako sociálně odpovědné firmy a odpovědného zaměstnavatele v rámci strategie značky tohoto zaměstnavatele.

Kompetence pro práci s informacemi a médii: T-Mobile stipendijní program „Pomáháme“, test a vzdělávací akce

Středem zájmu stipendijního programu „Pomáháme“ 2019/2020 společnosti T-Mobile byly kompetence pro práci s informacemi a médii. 13 držitelů stipendia získalo podporu v celkové výši 80 000 eur a své projekty dokončilo na podzim loňského roku. Tyto projekty se zabývaly tématem vzdělávání, zvyšování povědomí o rizicích na internetu, odkrývání fake news a boje proti dezinformacím a nepravdivým informacím. Pokud jde o velikost organizace, neexistovala zde žádná omezení. Stipendií byla nakonec udělena celá řada (jediným kritériem byla podpora kompetentního vnímání médií a boj proti fake news): vzdělávací zařízení, zavedené organizace (např. Transparency International ČR) i menší neziskové organizace a neformální skupiny se specifickými projekty, např. film o metodách manipulace, úniková hra ke školení pro kompetentní vnímání médií , vyučovací jednotky pro vysokoškoláky, seniory a děti, metodika workshopů na podporu kritického myšlení u mladistvých, přednášky pro osoby se sluchovým postižením, žádost o zaměstnání v informačním sektoru, ověřování faktů, odhalování falešných zpráv a online publikace o deseti nejvíce nebezpečných internetových stránkách šířících informace.

V návaznosti na stipendijní program jsme zorganizovali test a diskuzní večer s odborníky.

První akci v roce 2020 byl online test. Byl určen pro obyvatelstvo obecně a vypracován ve spolupráci s předním etnologem Petrem Janečkem.

Pomocí tohoto testu by mělo vzniknout povědomí o nutnosti ověřovat si pravdivost informací a odhalovat fake news.

Název testu zněl „Pravda nebo lež? Fakta nebo fikce?“. Jeho cílem bylo zjistit, zda dokáže vzdělání, věk nebo zkušenosti chránit osoby před dezinformacemi, falešnými zprávami a mýty.

Test obsahoval 12 příběhů ve formě krátkých novinových článků, u nichž měli účastníci stanovit jejich pravdivost. Některé texty přitom byly jen těžko k uvěření, jiné se zdály důvěryhodné, jednalo se však o typické fake news.

Anketa provedená u 20 000 účastníků přinesla následující výsledky: 

 • Nejlépe je proti falešným zprávám a informacím vyzbrojen absolvent vysoké školy v produktivním věku z velkého města.
 • Nejohroženější skupinou jsou děti a starší lidé s nízkým vzděláním.
 • Absolventi vysoké školy ve věku 3544 let zodpověděli 9,4 otázky správně, děti do 15 let pouze 7,6. Senioři ve věku nad 65 let poznali průměrně 8,7 falešných zpráv, senioři nad 75 let jen 8,4 falešných zpráv. Celkový průměr činil 8,94, tzn. méně než devět ze dvanácti správných odpovědí.

Pro naši druhou akci na podzim roku 2020 jsme zorganizovali diskusní večer s renomovanými hosty, jako jsou Mariana Čapková (pražský magistrát), Josef Šlerka (Fond nezávislé žurnalistiky) a Josef Džubák (Hoax.cz). Hlavními tématy byly mediální a informační kompetence českého obyvatelstva, rizika online komunikace, kritické myšlení a boj s fake news. Více než 50 účastníků pocházelo z velkých a středních firem, odborného prostředí, obecně prospěšného sektoru, veřejné správy a oblasti médií. Cílem projektu je konstatovat, že se T-Mobile jako společensky odpovědná firma zabývá aktuálními sociálními záležitostmi.

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/t-mobile-has-distributed-more-than-czk-2000000-for-media-literacy-projects.html

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/true-or-false-can-you-tell-fact-from-fiction.html

http://www.t-press.cz/en/press-releases/press-news-archive/more-than-half-of-people-still-believe-that-the-blue-whale-suicide-game-exists-an-extensive-online-test-of-the-czech-public-reveals.html

T-Mobile Academy

Z důvodu krize COVID 19 a s ní spojeného výjimečného stavu probíhala T-Mobile Academy kompletně online.

V osmém roce své existence pomohla T-Mobile Academy v roce 2020 osmi obecně prospěšným organizacím vylepšit svou strukturu a profesionální úroveň a prokazatelně růst.

Letošní program zahrnoval individuální poradenství, coaching, mentoring a speciální školení, která zaměstnanci společnosti T-Mobile prováděli jako dobrovolníci. Mohli tak sdílet s ostatními své znalosti a schopnosti. Současně takto roste motivace zaměstnanců a jejich profesní spokojenost.

Jako doplněk k akademii společnost T-Mobile i nadále organizovala pro obecně prospěšný sektor pravidelné workshopy, které se zabývaly tematickými okruhy marketing, design webových stránek, e-security, práce s veřejností a lidské zdroje. Od ledna do prosince roku 2020 jsme obecně prospěšným organizacím nabídli více než 40 webinářů, které využilo více než 300 účastníků. Uspořádali jsme také seminář na téma bezpečnosti na internetu a využívání chytrých telefonů pro 30 seniorů a interní webinář pro naše zaměstnance na téma filantropie v době koronavirové krize.