Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
  • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

Slovak
Telekom, a.s.

Jose Severino Perdomo Lorenzo
konateľ spoločnosti Slovak Telekom

Podpora spoločného dobra je hlavným záujmom spoločnosti Slovak Telekom. Preto podporujeme projekty a iniciatívy, ktoré iniciujú pozitívne zmeny na Slovensku, a princípy udržateľnosti a zodpovedného podnikania (Corporate Responsibility, CR) sa stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich procesov a nášho celého hodnotového reťazca.

Naším poslaním je slúžiť našim zákazníkom/zákazníčkam, podporovať a rozvíjať našich zamestnancov/zamestnankyne a poskytovať pridanú hodnotu všetkým našim zainteresovaným stranám. V minulom roku sme pokračovali na tejto ceste tým, že sme sa riadili cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG) stanovenými Organizáciou Spojených národov a stratégiou CR spoločnosti Deutsche Telekom. Tá stojí na troch pilieroch: rovnaká príležitosť podieľať sa na informačnej a znalostnej spoločnosti, udržateľný život v digitálnom svete a spoločnosť šetrná ku klíme.

S rastúcou integráciou telekomunikačných, informačných, mediálnych a zábavných trhov chceme digitálny svet urobiť zrozumiteľnejším a prístupnejším pre všetkých a umožniť ľuďom, aby si svoj život spríjemnili, spestrili a dosiahli úspech. Digitálna transformácia je pre nás najvyššou prioritou. Ako líder na trhu sme zodpovední za podporu inovácií a aktívne sprevádzame našich zákazníkov/zákazníčok ako aj celej spoločnosti na ceste k digitalizácii. V tejto súvislosti sme v minulom roku dosiahli nový míľnik: na našu optickú sieť je teraz pripojených viac ako 700 000 domácností vo všetkých regiónoch Slovenska.

Vieme, že naša spoločnosť môže byť iba taká silná, ako krajina a prostredie, v ktorom podnikáme. Z tohto dôvodu sme identifikovali problémy, ktoré sa týkajú spoločnosti, a pomohli sme spoločnosti ako celku, ako aj neziskovým organizáciám, malým a stredným podnikom a jednotlivcom financovaním, službami a produktmi a poskytli sme im naše odborné znalosti a podporu v núdzových situáciách.

Pandémia COVID 19 postihla minulý rok celý svet a tvrdou skúškou preverila udržateľnosť obchodných modelov podnikov. Som veľmi hrdý na to, ako naša spoločnosť túto výzvu doteraz zvládla. Týmto spôsobom sme významne prispeli k hospodárstvu ako celku tým, že sme chránili našu vlastnú udržateľnosť. Dosiahli sme stabilné finančné výsledky a zaznamenali sme výrazný nárast objemu prenosu dát, SMS a hlasových služieb. Zároveň sme posilnili slovenskú spoločnosť robustným balíkom opatrení. Poskytovali sme technologickú pomoc zdravotníckym zariadeniam, podporovali sme online výučbu prostredníctvom špeciálnych sadzieb pre pedagogických pracovníkov, poskytovali sme našim zákazníkom/zákazníčkam neobmedzený objem dát a podporovali sme pritom najmä malé a stredné podniky. Vďaka všetkým týmto opatreniam sa nám podarilo objasniť, aká dôležitá je naša úloha v spoločnosti.

V budúcnosti chceme technológie sprístupniť každému, aby ľudia mohli naplno využiť s nimi spojený potenciál. Chceme napĺňať naše spoločenské poslanie poskytovaním moderných technológií a odstraňovaním akýchkoľvek obmedzení a prekážok. Takto môžeme využiť súčasnú situáciu na to, aby sme našim spoluobčanom/spoluobčiankam otvorili príležitosti na úspech, vďaka ktorému môžu dlhodobo zlepšiť svoj život.

 

Rýchly prehľad: Najdôležitejšie fakty

Trhy, obchodné segmenty a podiely na trhu

 

Spoločnosť Slovak Telekom je s takmer 40-percentným podielom na trhu vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku, a to v segmente firemných aj súkromných zákazníkov/zákazníčok.

Počet zákazníkov/zákazníčok

 

441 000 zákazníkov mobilných sietí
865 000 pevných liniek

Počet zamestnancov/zamestnankýň

 

2 807

Účasť spoločnosti Deutsche Telekom AG od roku

 

2000

Certifikovaná podľa

 

  • Manažment kvality ISO 9001
  • Environmentálny manažment ISO 14001
  • Manažment informačnej bezpečnosti ISO 27001
  • Cloudové riadenie ochrany údajov ISO 27018
  • Manažment kontinuity ISO 22301
  • Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 img (implementované bez certifikácie)

Ďalšie informácie na internete

 

www.telekom.sk/o-spolocnosti/spolocenska-zodpovednost

Ocenenia a členstvá

Spoločnosť Slovak Telekom sa stala víťazom 10. ročníka nezávislej čitateľskej ankety NAY TECHBOX. Spoločnosť tak získala najvyššie možné uznanie za svoje aktivity v roku 2020. Väčšinu z 26 000 hlasov čitateľov/čitateliek technologického časopisu v kategórii „Operátor roka 2020“ získala spoločnosť Slovak Telekom.

Okrem toho našu prácu v oblastiach CSR a vzťahov s verejnosťou ocenili odborníci z oblasti marketingu a komunikácie. V rámci súťaže „Zlatý klinec 2020“ získala spoločnosť Slovak Telekom tri strieborné a jedno bronzové ocenenie za svoje kampane na podporu horskej záchrany. Vďaka technológii, ktorú poskytuje spoločnosť Slovak Telekom, zachraňuje táto služba už viac ako 20 rokov životy v horách. Spoločnosť bola ocenená tiež za svoju kreativitu a návrh kampane v sociálnych médiách pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na Slovensku.

Spoločnosť Slovak Telekom obhájila aj prvé miesto v prieskume Najdôveryhodnejšia značka 2020 v kategórii poskytovateľov internetu a televízie.

Tiež strieborná pozícia v renomovanom rebríčku TOP INVESTOR ROKA 2020 podnikateľského týždenníka TREND získala spoločnosť Slovak Telekom.

Vo všeobecne uznávanej ankete organizovanej pracovným portálom Profesia.sk bola spoločnosť Slovak Telekom vyhlásená za TOP zamestnávateľa roka 2020 v telekomunikačnom sektore.

Za svoj prínos a komunikáciu počas Corona pandémie na Slovensku získala spoločnosť Slovak Telekom tiež striebornú sošku EFFIE Awards Slovakia 2020. Ide o celoštátnu súťaž, v ktorej sa hodnotí účinnosť marketingových kampaní.

Produkty pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím

Spoločnosť Slovak Telekom od roku 2002 aktívne podporuje ľudí so sluchovým postihnutím. Vďaka špeciálnym ponukám mobilných telefónov za výrazne znížené tarify poskytuje spoločnosť značnú podporu ľuďom so sluchovým a zrakovým postihnutím. Existujú tiež ďalšie špeciálne služby, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc v každodenných situáciách, ako napríklad online tlmočnícka služba, informačné linky a podobne. V týchto ťažkých časoch podporujeme online službu tlmočenia do posunkovej reči, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby nepočujúci mohli kedykoľvek získať dôležité informácie, požiadať o pomoc alebo komunikovať s lekárom, prípadne lekárkou či úradmi.

Spoločnosť Slovak Telekom podporila vývoj špeciálnej aplikácie COrvus, ktorá má pomôcť slabozrakým a nevidiacim efektívne používať mobilné telefóny v každodennom živote. Aplikácia COrvus, ktorú vyvinula nezisková organizácia Stopka, sa od iných produktov pre zrakovo postihnutých líši tým, že spája niekoľko funkcií smartfónu v novom, bezbariérovom užívateľskom rozhraní. Za posledný rok bola aplikácia COrvus rozšírená o viac ako 40 užitočných funkcií vrátane navigácie, predpovede počasia a rozpoznávania objektov a účtov. Spoločnosť Slovak Telekom okrem toho uviedla na trh nový optimalizovaný model smartfónu od spoločnosti Samsung, v ktorom je už predinštalovaný softvér COrvus. 

Digitálny vzdelávací program ENTER

Rovnaká príležitosť podieľať sa na možnostiach, ktoré ponúkajú moderné telekomunikačné technológie, je pre spoločnosť Slovak Telekom dôležitou potrebou. Digitalizácia ponúka značný potenciál rozvoja pre všetkých členov spoločnosti. Spoločnosť Slovak Telekom chce využiť tento potenciál, najmä u mladej generácie, a prispieť tak k udržateľnej budúcnosti. Preto spoločnosť v spolupráci s neziskovými organizáciami vytvorila národný vzdelávací projekt ENTER, ktorý odštartoval koncom septembra 2020. 

Spoločnosť Slovak Telekom chce pomôcť vytvárať potrebné predpoklady pre digitálne vzdelávanie na základných a stredných školách. Vzdelávací program ENTER poskytuje pedagogické nástroje pre školy, praktické príručky pre deti a rodičov a učebné materiály pre pedagogických pracovníkov. Okrem toho poskytuje pedagogickým pracovníkom možnosť získať potrebné zručnosti a skúsenosti prostredníctvom účasti na workshopoch a seminároch. Minulý rok spoločnosť Slovak Telekom prispela sumou 250 000 Eur na financovanie štipendijného programu, v rámci ktorého sú školy vybavené inovatívnymi mikropočítačmi micro:bit.

Prostredníctvom vzdelávacieho programu ENTER môžu školy využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Spoločnosť Slovak Telekom zriadila online platformu Enter.study, ktorá slúži na niekoľko účelov. Je teda nielen motivátorom pre študentov/študentky, ale poskytuje tiež pedagogickým pracovníkom a širokej verejnosti rôzne pedagogické materiály, pomocou ktorých sa môžu dozvedieť viac o používaní mikropočítačov micro:bit. Platforma ponúka všetkým záujemcom možnosť spoznať nové vlastnosti a funkcie, ktoré poskytuje mikropočítač. Videá a inštruktážne materiály sa neustále rozširujú, aby poskytovali komplexný rozsah informácií.

Zelené predajne spoločnosti Telekom

Predajne spoločnosti Slovak Telekom sú zelenšie a digitálnejšie
Služby spoločnosti Slovak Telekom sú už nejaký čas digitalizované, čo je opatrenie, ktoré šetrí prírodné zdroje a prispieva k ochrane životného prostredia. V minulom roku venovala spoločnosť osobitnú pozornosť službám zákazníkom a zaviedla inovácie vo vlastných predajniach. Tie sú teraz „zelenšie“ a zároveň ponúkajú zákazníkom/zákazníčkam lepší zážitok z nakupovania. V centrách Telekom už nie sú žiadne papierové brožúry ani plastové tašky. Dokonca aj plastové guľôčkové perá zmizli. Výrazne sa znížil aj počet obrazoviek. Na ich miesto nastúpili zelené rastliny, aby sa zabránilo digitálnemu preťaženiu a aby boli predajne príťažlivejšie a priateľskejšie.

Menej papiera, viac digitálnych technológií
Spoločnosť Slovak Telekom dlhodobo podporuje digitálnu komunikáciu so zákazníkmi/zákazníčkami s cieľom šetriť prírodné zdroje. Zákazníci/zákazníčky už v centrách Telekom nenájdu tlačené informačné listy ani brožúry. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii v elektronickej podobe v novej samoobslužnej zóne. Spoločnosti Slovak Telekom sa už podarilo presvedčiť viac ako polovicu svojich zákazníkov/zákazníčok, aby si svoje účty nechali posielať e-mailom v elektronickej podobe namiesto poštou v papierovej podobe. Mesačne tak ušetríme viac ako 10 ton papiera. A to nie je všetko!

Ďalšou digitálnou inováciou v centrách Telekom je inteligentné koncové zariadenie, tablet T-pad, ktorý môžu predajcovia používať na prezentáciu nových ponúk zákazníkom/zákazníčkam. Zákazníci/zákazníčky potom môžu zmluvy podpísať elektronicky bez toho, aby ich museli tlačiť. Po podpise sa elektronická verzia zmluvy pošle zákazníkom/zákazníčkam e-mailom, čím sa tiež ušetrí veľké množstvo papiera. 

Menej plastov
Pri nákupe v centrách Telekom už zákazníci/zákazníčky nedostanú zadarmo plastovú tašku, ale môžu si namiesto nej zakúpiť papierovú tašku. Plastové guľôčkové perá boli nahradené ekologickejšími papierovými perami a aj ich používanie sa vďaka digitalizácii znížilo na minimum.

Digitálna samoobslužná zóna
V centrách Telekom teraz návštevníci/návštevníčky nájdu novo navrhnuté samoobslužné zóny, kde sa môžu informovať o mobilnom pokrytí na Slovensku, prezerať si aktuálne brožúry, ponuky a cenníky a posielať si všetky požadované informácie e-mailom.