Deutsche
Telekom
IT Solutions
Slovakia

Andreas Truls
konateľ spoločnosti
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Podporujeme stratégiu sociálne zodpovedného riadenia spoločnosti v rámci celého koncernu a z hľadiska priamej a nepriamej spotreby energie a emisií znečisťujúcich látok sme na najlepšej ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality. Modernizácia nášho vozového parku sa zameriava na využívanie elektrických vozidiel. Okrem toho ponúkame našim zamestnancom možnosti mikromobility v priestoroch našej spoločnosti a pri dochádzaní do práce v mestách. Vďaka našim modelom práce založeným na činnostiach sme znížili nielen profesné požiadavky na mobilitu našich zamestnancov, ale aj celkovú plochu našich kancelárií. A napokon ako popredný poskytovateľ udržateľných IT služieb zabezpečujeme väčšiu udržateľnosť prostredníctvom digitalizácie interných a externých procesov.

Svoju spoločenskú zodpovednosť plníme prostredníctvom trvalej komunitnej angažovanosti, najmä v oblasti vzdelávania a digitálnych zručností. Pritom sa zameriavame na digitálnu integráciu na rôznych školských úrovniach, ako aj na podporu platformy „Digitálne zručnosti“ a programu „MyMachine“.

Finančne pomáhame sociálne znevýhodneným ľuďom a podporujeme našich zamestnancov v dobrovoľníckej činnosti. Naďalej podporujeme široké spektrum interných projektov, ako sú napríklad vecné dary formou opakovane použiteľných predmetov.

 

Rýchly prehľad: Najdôležitejšie fakty

Trhy, obchodné segmenty a podiely na trhu  

Automobilový priemysel, energetika, bankovníctvo, zdravotníctvo a iné odvetvia 

Počet zákazníkov/zákazníčok   viac ako 700
Počet zamestnancov/zamestnankýň   3 940 (FTE img)
Účasť spoločnosti Deutsche Telekom AG od roku   2006
Certifikovaná podľa  

ISO 9001 img:2015  
ISO 14001 img:2015
ISO 45001:2018
ISO 27001
ISO 22301
ISO 20000

Ďalšie informácie na internete   https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/en/social-responsibility
Vlastné správy CR   Správa PDF

Ocenenia a členstvá

Memorandum 2030 – Podpisom memoranda naša spoločnosť potvrdzuje svoje členstvo v Business Leaders Forum (Fórum lídrov podnikania, neformálne združenie spoločností, ktoré chcú prevziať vedúcu úlohu pri presadzovaní princípov CR a CSR na Slovensku). Takto potvrdzujeme naše odhodlanie spolupracovať s ostatnými pobočkami na vytváraní kultúry rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a integrácie.

Ako člen fóra veríme, že zodpovedné spoločnosti by sa mali snažiť rešpektovať potreby všetkých zainteresovaných strán pri rozhodnutiach, ktoré prijímajú v rámci svojej každodennej činnosti.

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je dlhodobo lídrom v oblastiach informačných technológií a inovácií na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci so vzdelávacími inštitúciami na miestnej a národnej úrovni môžu naši vývojári/naše vývojárky prispôsobiť nové technológie špecifické pre daný región aktuálnym potrebám a uviesť do života projekty, z ktorých budú mať prospech ľudia so zdravotným postihnutím.

Jedným z príkladov je vývoj registračnej aplikácie pre antigénové testy COVID-19. Náš tím softvérových vývojárov vytvoril túto aplikáciu pre občanov Košíc, aby urýchlil proces testovania v testovacích centrách a vyhol sa tak dlhým čakacím radom. Projekt bol ocenený zástupcami mesta Košice. 

Tiež podpísanie ďalšieho memoranda svedčí o celoštátnej spolupráci v tejto oblasti. V rámci iniciatívy #partnerforsustainability Slovensko-nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (AHK) sme sa pripojili k 12 nemeckým spoločnostiam na Slovensku, ktoré sa zaviazali konať spoločensky zodpovedne a udržateľne vo svojich obchodných a iných aktivitách. Zástupcovia/zástupkyne jednotlivých spoločností si napríklad pravidelne vymieňajú osvedčené postupy. Organizujú sa tiež okrúhle stoly so zástupcami/zástupkyňami Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva školstva SR. 

Podpora rozvoja

Karpatská nadácia je naším dlhoročným partnerom a venuje sa regionálnemu rozvoju a tiež podpore kvality života v regióne. V tejto súvislosti spoločne sledujeme cieľ optimalizácie základného vzdelávania formou dvoch štipendijných programov: „Škola budúcnosti“ a „Učitelia/učiteľky budúcnosti“. V rámci týchto programov boli udelené štipendiá školám, prípadne jednotlivým pedagogickým pracovníkom, ktorí pomohli obohatiť vyučovanie prostredníctvom inovácií, tvorivosti a zážitkového učenia.  

V školskom roku 2020/2021 sme prostredníctvom štipendijného programu „Škola budúcnosti! financovali desať projektov. V centre pozornosti boli prírodné vedy, robotika a 3D modelovanie, ako aj rozvoj kognitívnych a sociálnych zručností. V rámci štipendijného programu Učitelia budúcnosti sme podporovali šesť projektov zameraných na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, zdôrazňovanie významu ochrany životného prostredia a spájali teóriu s praxou prostredníctvom zážitkového učenia. 

Tretie kolo štipendijných programov sa začalo v októbri 2021.

Regionálna podpora vzdelávania

V minulom roku bolo stredobodom úsilia spoločnosti DT IT Solutions Slovakia v rámci svojej CSR vzdelávanie. Vzhľadom na to, že v dôsledku pandémie je veľa ľudí odkázaných na pobyt doma, naši dobrovoľníci využili digitálne technológie, aby študentom/študentkám poskytli nástroje na aktívne učenie.

Prostredníctvom nášho partnerstva s Karpatskou nadáciou podporujeme program MyMachine. Ide pritom o iniciatívu spolupráce na všetkých troch úrovniach vzdelávania: Základné školy, stredné školy a univerzity. Tento program prebieha v mnohých slovenských mestách. Teší nás, že v školskom roku 2021/2022 môžeme podporiť program ako partner v Košiciach a Tvrdošíne. Dvaja naši zamestnanci pritom dobrovoľne poskytujú študentom/študentkám mentoring a poradenstvo.   

V rámci nášho členstva v platforme Digitálne zručnosti poskytujú zamestnanci našej spoločnosti dobrovoľne mentoring 100 učiteľom, aby im ukázali, ako používať digitálne technológie pri každodennom vyučovaní. 

Digitálnu integráciu sme podporili tiež finančne, a to sumou viac ako 27 000 eur.

Prenájom bicyklov od DT IT Solutions Slovakia

Spoločnosť DT IT Solutions Slovakia ponúka svojim zamestnancom prenájom bicyklov, aby ich podporila pri presadzovaní zdravšieho životného štýlu a prispela k ochrane životného prostredia. Bicykle sa môžu používať na cestovanie na stretnutia mimo pracoviska alebo na víkendové rekreačné aktivity. V ponuke máme desať veľkých a desať malých bicyklov, tri e-biky a štyri kolobežky, čo naši zamestnanci s nadšením prijímajú.

Firemné dobrovoľníctvo a neziskové organizácie

Firemné dobrovoľníctvo
V minulom roku sa naši zamestnanci dobrovoľne zapojili do širokej škály miestnych projektov CSR. V oblasti vzdelávania sa podelili o svoje odborné znalosti s deťmi a IT pedagogickými pracovníkmi na celom Slovensku. Naši zamestnanci taktiež slúžili ako mentori/mentorky pre študentov/študentky stredných škôl a pomáhali im presadzovať ich ciele. Cenným prínosom v oblasti sociálnych inovácií bol aj vývoj aplikácie „Cognity Care“ pre psychiatrických pacientov/psychiatrické pacientky v nemocnici v Trebišove . Pomocou tejto aplikácie môžu prostredníctvom virtuálnej reality pacienti/pacientky zlepšiť svoje kognitívne zručnosti.

Ďalším projektom, ktorý stojí za zmienku, je aplikácia Zvedavo, ktorú náš tím vývojárov softvéru navrhol pre deti s cieľom povzbudiť ich, aby sa vybrali do prírody a dozvedeli sa viac o divokej prírode pomocou svojich mobilných telefónov a rozšírenej reality. Deti sa tak naučia zmysluplne používať svoje koncové zariadenia namiesto toho, aby len posedávali doma.

Dary
V uplynulom roku sme v košickom regióne darovali 177 notebookov a 23 monitorov. Darované zariadenia sa už v spoločnosti nepoužívali a teraz ich využívajú ľudia, ktorí ich naozaj potrebujú.

Spolu s naším výborom pre CSR sme darovali viac ako 30 000 eur organizáciám, ktoré pomáhajú sociálne znevýhodneným ľuďom, vrátane organizácií Úsmev ako dar, Digitálne zručnosti, Košičania a Eco People. „Odpadoví hrdinovia" sú ďalšou iniciatívou na ochranu životného prostredia v Košiciach, v rámci ktorej sa verejné priestranstvá čistia od odpadkov a odpadu.

Neziskový sektor
Dobrovoľnícka činnosť je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto niektorí naši zamestnanci zorganizovali vlastné charitatívne projekty, z ktorých výťažok vždy putuje ľuďom v núdzi. Napriek pandémii sa nám podarilo zorganizovať virtuálne podujatia na dobre známom a populárnom podujatí „Deň koláčov pre dobrú vec“ ako aj v deň charitatívneho behu. Na jeseň sme mali možnosť zúčastniť sa zbierky Nadácie Pontis a darovať oblečenie a hračky pre ľudí bez domova a znevýhodnené deti.

Naše mesto
V minulom roku sa takmer 70 našich zamestnancov zapojilo do iniciatívy „Naše mesto“, v rámci ktorej dobrovoľníci z firiem z celého Slovenska podporujú rôzne organizácie vo svojich mestách, napríklad natieraním plota, obnovou nábytku alebo realizáciou ekologickej kampane. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa zúčastňuje tejto iniciatívy už niekoľko rokov. 

Spoločnosť šetrná k životnému prostrediu

V našej kampani, ktorú sme začali pred niekoľkými rokmi, aby sme sa stali spoločnosťou bez plastov a zbavili sa plastových pohárov vo všetkých našich budovách, sme pokračovali aj minulý rok. Začali sme tiež používať papier, zošity a perá z recyklovaných materiálov, aby sme podporili miestne iniciatívy na efektívnu recykláciu. 

V rámci iniciatívy #partnerforsustainability Slovensko-nemeckej komory zahraničného obchodu (AHK) sme sa pripojili k 12 nemeckým spoločnostiam na Slovensku, ktoré sa zaviazali konať spoločensky zodpovedne a udržateľne vo svojich obchodných a iných aktivitách.

Okrem toho sme informovali našich zamestnancov o Dni Zeme a v rámci našej účasti sme zhasli svetlá v budovách spoločnosti. Počas adventu sme našim zamestnancom poskytli podnety na ekologické Vianoce. 

Koncom roka 2021 bol vytvorený projektový tím zamestnancov, ktorý sa má zaoberať otázkami ochrany životného prostredia a udržateľnosti naprieč všetkými oblasťami. Členovia tímu pochádzajú z oblastí komunikácie, zariadení a obstarávania a podporujú ich početní dobrovoľníci, ktorých cieľom zvýšiť povedomie našich zamestnancov o ekologickejšom životnom štýle.

The Duke of Edinburgh‘s International Award

V priebehu druhého roku tohto partnerstva podporujeme víziu vojvodu z Edinburghu, pretože rovnako ako on veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a že dobré vzdelávacie príležitosti môžu pomôcť k podpore tohto potenciálu. V školskom roku 2021/2022 máme 10 dobrovoľníkov v programe „Manažéri zajtrajška“, ktorí podporujú mladých ľudí vo veku 1424 rokov v zmysluplných voľnočasových aktivitách. Týmto spôsobom si osvojujú zručnosti, pomocou ktorých môžu iniciovať dôležité zmeny vo svojom vlastnom živote, ale aj vo svojom bezprostrednom okolí a vo svete ako takom.

Mehr... Alle News